آزمون های روانشناسی پایه هفتم | آزمون رایگان

سنجش سلامت روان (ویژه دانش آموزان)

این آزمون در مجموعه آزمون های روانشناسی پایه هفتم قرار دارد. آزمون سلامت روان مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.


بررسی عملکرد شناختی 

آزمون شناختی

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.


سنجش عملکرد خانواده

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.


سبک یادگیری

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند. این آزمون از مهمترین آزمون های مجموعه آزمون های روانشناسی پایه هفتم می باشد زیرا دانش آموزان در این پایه از مقطع جدید متوسطه یک و دنیای نوجوانی را به وضوح لمس می کنند.


شخصیت شناسی نوجوان | رایگان

این آزمون مجموعه ای از رفتارهای ها را می سنجد و فرزند شما را با نمونه استاندارد مقایسه می کند.