ویکی سنج؛ هوشمندانه بسنجید…

هر علمی که به سمت کمال پیش می رود، صورت ریاضی به خود می گیرد.

آلفرد نورث وایتهد

ویکی سنج با این شعار پا به عرصه کار گذاشت. امروز یکی از بزرگترین خدماتی که می توان به دنیای سلامت روان داشت سنجش مدون و وحدت رویه برای رسیدن به نتایج مطلوب در ارائه خدمات روانشناسی است.

ویکی سنج سامانه ای برای بررسی دقیق و علمی سلامت روان، کارایی و کارآمدی دانش آموزان، کارکنان سازمان ها و کلیه افرادی است. ما در ویکی سنج با هدف ارتقا کیفیت زندگی شخصی، کار و روابط از روانشناسی و روان سنجی استفاده کرده ایم امیدواریم این ابزار برای شما موثر واقع شود. 

این سامانه با روانشناسان و روان پزشکان زیادی به صورت پروژه ای و یا ویراستار مقالات و نتایج همکاری دارد.

خدمات ویکی سنج در ابتدا سال 84 به صورت قلم و کاغذی در بسیاری از مدارس، کلینیک های روانپزشکی، بیمارستان های سلامت روان و سازمان های مختلف ارائه می شد. با توسعه خدمات برای ارائه خدمات شایسنه تر پا به دنیای تکنولوژی گذاشت.

ویکی سنج با مدارس، موسسات، آموزشگاه ها، شرکت ها و… برای کمک به بهبود وضعیت افراد همکاری مستمر دارد.