کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

کمپین هدایت تحصیلی بدون پشیمانی

از کنکور 1404 به بعد عنوان دیپلم با رشته کنکور باید یکی باشه. جای خطا نداری!! بیا بهت بگم چطور انتخاب کنی تا پشیمون نشی.

X

گالری آزمون ها

فردی

تله های ذهنی

آزمون های استعداد یابی

آزمون های هوش

شخصیت سالم و اختلال شخصیت

شناخت دیگری

شناخت دیگری

تفاوت های شخصیتی

شناخت خود

دوستی

دوستی و مهارت های دوستیابی

خانوادگی

سبک فرزند پروری

طرحواره های خانوادگی

آزمون داستان عشق

اختلاف خانوادگی

سبک فرزند پروری

طرحواره های خانوادگی

آزمون داستان عشق

آزمون های ازدواج

مدرسه ای

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

فعالیت های پایه آموزشی

سازمانی

ارزشیابی بر مبنای مدل مناباماس

ارزشیابی ۳۶۰ و 720 درجه

رضایت شلی

رضایت شغلی

تطبیق شخصیت با شغل

فرسودگی شغلی

روان شناسی سازمانی

ارزشیابی 720 درجه

مهارت های ارتباطی و فن مذاکره در سازمان

ارزشیابی بر مبنای مدل CEEP
فرسودگی شغلی
ارزشیابی 720 درجه
مهارت های ارتباطی و فن مذاکره در سازمان

بهره وری سازمانی

افزایش بهره وری سازمانی