تست MBTI: راهنمای کامل برای شناخت تیپ شخصیتی | آزمون رایگان

تست MBTI یا Myers-Briggs Type Indicator یک ابزار شخصیت شناسی است که برای تعیین نوع شخصیت افراد استفاده می شود. این ابزار بر اساس چهار بعد اساسی شخصیتی شامل تمایل به دنیای داخلی یا بیرونی (I یا E)، تمایل به جمعیت یا تمرکز بر خود (S یا N)، تمایل به تصمیم گیری بر اساس حس […]

تست MBTI: راهنمای کامل برای شناخت تیپ شخصیتی | آزمون رایگان Read More »