آزمون ریون 6-11 سال

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

2.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

3.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

4.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

5.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

6.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

7.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

8.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

9.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

10.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

11.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند. *

12.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

13.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

14.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

15.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

16.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

17.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

18.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

19.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

20.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


  *

21.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.  


*

22.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

23.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

24.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

25.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

26.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

27.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

28.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

29.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

30.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

31.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

32.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

33.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

34.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

35.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*

36.


کدام گزینه به درستی شکل را تکمیل می کند.


*